Grußbotschaft des Oberbürgermeisters Ebling an den Staat Schlopolis